ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ ТІОТРИАЗОЛІНУ НА ПОРУШЕНІ ПОКАЗНИКИ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ І АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ЛЕГЕНЯХ ПРИ ВИРАЗКОВІЙ ХВОРОБІ ШЛУНКА В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ

У роботі виявлено зростання продуктів ліпопероксидації (дієнових кон’югатів і малонового діальдегіду) на тлі депресії активності ферментів антиоксидантного захисту (супероксиддисмутази, каталази, глутатіонпероксидази і глутатіонредуктази) в легенях морських свинок на 10-ту і 18-ту добу розвитку експериментальної виразкової хвороби шлунка на тлі пневмонії.

Застосування тіотриазоліну приводило до зниження рівня метаболітів ліпопероксидації та зростання активності зазначених ферментів у легенях при експериментальній виразковій хворобі шлунка на тлі пневмонії.