ВПЛИВ КОРВІТИНУ НА ПОРУШЕНІ ПОКАЗНИКИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ І АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ЛЕГЕНЯХ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ У ПОЄДНАННІ З АДРЕНАЛІНОВИМ УШКОДЖЕННЯМ МІОКАРДА

У роботі вивчалися роль процесів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) і стан антиоксидантної системи в легенях морських свинок при експериментальній бронхіальній астмі (ЕБА) в поєднанні з адреналіновим ушкодженням міокарда (АУМ) на 1-шу, 4-ту, 18-ту і 25-ту добу до і після лікування корвітином. Результати досліджень показали, що на всіх етапах розвитку ЕБА з АУМ зростає вміст продуктів ПОЛ (дієнових кон’югатів і малонового діальдегіду), водночас на 1-шу і 4-ту добу збільшується активність супероксиддисмутази, каталази і глутатіонредуктази в легенях з подальшим зниженням їх на 18-ту і 25-ту добу експерименту до лікування.

Застосування корвітину викликає зниження вмісту продуктів ПОЛ і зростання активності ферментів антиоксидантного захисту при ЕБА з АУМ.