ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ ПОЛІОЛІВ

Вивчення ступеня небезпеки хімічних факторів, що базуються на велкому діапазоні досліджень, серед яких обов’язковим є встановлення особливостей їхньої біологічної дії. Особливого значення набуває визначення токсикокінетичних і метаболічних критеріїв оцінки токсичності ксенобіотиків, їхнього впливу на антиоксидантну систему організму, що й було метою даного дослідження. В основі механізму біологічної дії поліоксипропіленполіолів лежать стимуляція вільнорадикального перекисного окиснення ліпідів, порушення окисно-відновних процесів в організмі теплокровних тварин. Загальнотоксична дія речовин характеризується ураженням печінки, нирок — органів, які відіграють провідну роль у детоксикації отрут.