Editorials

Editor-in-сhief
Academician of the NAMS of Ukraine,
the Ukraine State Prize Winner
V. M. ZAPOROZHAN

Science Editor
MD, professor
L. S. GODLEVSKY

Executive Secretary
MD, professor
P. B. ANTONENKO

Editorial Board
P. B. Antonenko
Yu. I. Bazhora
L. S. Godlevsky
V. V. Godovan,
A. I. Gozhenko
M. Ya Golovenko
D. I. Zabolotnyy
M. A. Kashtalyan
V. Y. Kresyun
A. P. Levytskyy
O. O. Mardashko
M. S. Regeda
Yu. G. Romanova
A. S. Son
O. O. Starets
O. A. Shandra
T. O. Filipova

Editorial Council
S. A. Andronati (Odessa),
G. M. Butenko (Kyiv),
D. D. Zerbino (Lviv),
Aneliya Dimitrova Klisarova (Bulgaria),
V. M. Kovalenko (Kyiv),
M. M. Korda (Ternopil),
V. A. Kordyum (Kyiv),
O. O. Kryshtal (Kyiv),
Jose Alejandro Madrigal (Great Britain),
O. G. Reznikov (Kyiv),
A. M. Romanenko (Kyiv),
M. D. Tronko (Kyiv),
Ralf Huss (Germany),
V. F. Chekhun (Kyiv),